<

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtnemer : CTC

opdrachtgever : de wederpartij van opdrachtnemer

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

LID 1.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

LID 2.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken

Artikel 3. Offertes

LID 1.

Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd

LID 2.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

LID 1.

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap

LID 2.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden

LID 3.

Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, (bijv. ziekte) houdt opdrachtnemer zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden door een derde te laten verrichten

LID 4.

De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door de opdrachtnemer verricht.

De opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen

LID 5.

Gedurende de loop van de overeenkomst zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever regelmatig, doch ten minste één maal per twee weken met elkaar overleggen over de stand van zaken, voortgang en alle andere zaken de opdracht betreffende. Bijzondere omstandigheden, zoals vakantie, voorbehouden

LID 6.

Aan het einde van de overeenkomst zal een evaluatie plaatsvinden door opdrachtgever en opdrachtnemer. Desgewenst zal een halfjaar na afloop van de overeenkomst een tweede evaluatie plaatsvinden

LID 7.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen

LID 8.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn

LID 9.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd

LID 10.

Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om namens haar op te treden, voor zover dit logischerwijze past in de opdracht, zoals omschreven in de offerte

LID 11.

Onverminderd hetgeen hierboven in lid 10 is vermeld worden alle opdrachten aan derden verstrekt uit hoofde van opdrachtgever. Alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en verantwoording van opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de in- en buiten rechte optredende gevolgen van de in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

LID 1.

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen

LID 2.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

LID 1.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen

LID 2.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen

LID 3.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten

LID 4.

Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een wijziging van dit honorarium tot gevolg heeft

LID 5.

In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie

Artikel 8. Intellectueel eigendom

LID 1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet

LID 2.

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst per aangetekende brief opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste één kalendermaand in acht te nemen

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

LID 1.

De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 •  indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden de opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 •  indien opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is

LID 2.

In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen

LID 3.

De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:

 • aan het einde van de overeengekomen duur van de opdracht;
 • door overlijden van de opdrachtnemer;
 • met wederzijds goedvinden;
 • door faillietverklaring dan wel surséance van betaling van de opdrachtgever;
 • door ontbinding van de overeenkomst als bedoeld onder Artikel 14 'Niet nakoming'

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

LID 1.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer

LID 2.

Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt

LID 3.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16

Artikel 12. Honorarium

LID 1.

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel

LID 2.

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW

LID 3.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het bijhouden van de tijdsbesteding is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer

LID 4.

Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW

LID 5.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht

LID 6.

Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen

Artikel 13. Betaling

LID 1.

Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd

LID 2.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt

LID 3.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn

LID 4.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur

Artikel 14. Niet Nakoming

LID 1.

Ingeval de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de opdrachtgever gerechtigd het (restant van het) honorarium niet dan wel niet volledig uit te betalen, alsmede de overeenkomst te ontbinden

LID 2.

Ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verlies van zijn aanspraak op het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding

Artikel 15. Incassokosten

LID 1.

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

 • over de eerste € 2.269,- 15%
 • over het meerdere tot € 4.538,- 10%
 • over het meerdere tot € 11.345,- 8%
 • over het meerdere tot € 45.378,- 5%
 • over het meerdere 3%

 LID 2.

Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van opdrachtnemer

Indien en voor zover er op opdrachtnemer enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag der declaraties, met dien verstande dat in geval van opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden de aansprakelijkheid beperkt blijft tot het declaratiebedrag dat is verschuldigd over de laatste drie maanden voor beëindiging van de opdracht

De opdrachtgever verbindt zich opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en elke vordering, geldend gemaakt in of buiten rechte voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering door opdrachtnemer van werkzaamheden met uitzondering van die voor grove nalatigheid of opzet van de zijde van opdrachtnemer

Artikel 17. Overmacht

LID 1.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte opdrachtnemer wordt daaronder begrepen

LID 2.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen

LID 3.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat

LID 4.

Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 246206. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van deze opdracht.

Top