Consultancy Training Communicatie, hierna te noemen "CTC”, gevestigd te Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 240246206 en bereikbaar via info@ctcadvies.nl, verklaart:

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is voornamelijk gericht op de diensten die CTC (al dan niet) online verricht en/of aanbiedt via zijn informatiesystemen en verwerkingsprocessen.

In het kader van de door CTC verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert CTC  klantgegevens en persoonsgegevens van zijn klanten. CTC verklaart dat zij deze gegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te kunnen geven aan een doelmatige bedrijfsvoering.

CTC respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. CTC spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.

CTC behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS

CTC verwerkt uw gegevens om:

 • Te voldoen aan de door de wet opgelegde verslaglegging met betrekking tot het voeren van een deugdelijke administratie
 • Om met klanten in contact te kunnen blijven

OVER WELKE GEGEVENS GAAT HET?

Klantgegevens worden ingevoerd aan de hand van door de klant ontvangen informatie, en/of welke zich op de website van de klant bevinden. Deze gegevens worden elektronisch vastgelegd in de systemen van CTC.

De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn;

KLANTGEGEVENS:

 • Naam van het bedrijf
 • Adres van het bedrijf
 • KvK inschrijving
 • Btw-nummer
 • Website van het bedrijf
 • Algemene email adressen
 • Telefoonnummers

 EVENTUELE GEGEVENS VAN PERSONEEL VAN KLANTEN:

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Functie
 • Email adressen
 • Telefoonnummers

 CTC zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten voor de bedrijfsdoelstellingen. Daarnaast zal CTC de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS

De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:

 • Administratie
 • Facturering
 • Financiële verwerking
 • Specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon
 • Analyse en rapportage van trends, klantsamenstelling en demografie

 UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt middels een schriftelijk verzoek aan CTC de geadministreerde persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen, of laten verwijderen.

VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Op schriftelijk verzoek van u zal CTC door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt.